ლექსიკონიc

come to the boil

დუღილამდე მისვლა

 

2008 war showed how fast a frozen conflict can come to the boil - 2008 წლის ომმა აჩვენა, თუ როგორ სწრაფად შეიძლება გაყინული კონფლიქტი დუღილამდე მივიდეს [The Economist, „Playground for war“]

კომენტარები: