ლექსიკონიc

commander in chief

მთავარსარდალი

 

In recent years he has become impish cubed - impulsive, impetuous and impatient - and those are perilous qualities in a commander in chief - ბოლო წლებში ის სამჯერ უფრო ღვარძლიანი, იმპულსური, ფიცხი და მოუთმენელი გახდა – მართლაც ავისმომასწავებელი თვისებებია მხედარმთავრისთვის [New York Times, Nicholas D. Kristof, “Impulsive, Impetuous, Impatient”]

კომენტარები: