თეზაურუსიc

Commonality

ზოგადობა. გაზიარებულობა. ენის, რწმენების, კულტურისა და ზოგადი მსოფლმხედველობის თვალსაზრისით, აღნიშნავს ფენომენს, რომელიც გაზიარებულია თემის, ადამიანების გარკვეული ერთობის მიერ. 

კომენტარები: