თეზაურუსიc

Communication, functions

კომუნიკაციის ფუნქციები. კომუნიკაციათმცოდნეობის ანალიტიკოსები ძირითადად რვა ცენტრალურ ფუნქციას გამოჰყოფენ: 1. ინსტრუმენტული; 2. კონტროლის; 3. ინფორმაციული; 4. გამომსახველობითი; 5.სოციალური კონტაქტის, ინტერაქციის; 6. შფოთის შენელება, შერბილება; 7. სტიმულაციის; 8. როლური. იხილეთ Communication 

კომენტარები: