თეზაურუსიc

Communicology

კომუნიკოლოგია. სწავლება კომუნიკაციის ყველა ფორმის ბუნების, პროცესებისა და მნიშვნელობითი სისტემების შესახებ, რომელიც დინ ბარლუნდმა აღწერა როგორც "დროის, სივრცის, პიროვნებისა და გარემოებების ერთიანობა" (A Transactional Model of Communication, in K. K. Sereno and C. D. Mortensen (eds), Foundation of Communication Theory, US: harper&Row, 1970)

კომენტარები: