თეზაურუსიc

Community Radio

სათემო რადიო. ვინაიდან მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებს შორის რადიო ყველაზე უფრო იაფ საშუალებად მიიჩნევა, სხვადასხვა ნიშნით (ეთნიკური, კულტურული, გეოგრაფიული, სოციალური) ორგანიზებული თემები თავიანთი ინტერესების განსახორციელებლად ყველაზე ხშირად სწორედ რადიომაუწყებლობას იყენებენ. მთელს მსოფლიოში სათემო რადიოები აწყობილია საზოგადოებრივი სამსახურის მაუწყებლობის მოდელის მიხედვით, სპეციფიკური აუდიტორიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

კომენტარები: