თეზაურუსიc

Computer-mediated communication

კომპიუტერით გაშუალებული კომუნიკაცია

კომენტარები: