თეზაურუსიc

Computer-mediated Community

კომპიუტერით გაშუალებული საზოგადოება, თემი. იმ ადამიანების სიმრავლე, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სხვადასხვა ინტერნეტფორუბში, სოციალურ ქსელში, ჯგუფში და რომლებიც ინტერპერსონალურ თუ ჯგუფურ /ჯგუფსშიდა კომუნიკაციას კომპიუტერის მეშვეობით აწარმოებენ. კომპიუტერით გაშუალებული თემი წარმოადგენს გარკვეულ ინტერესთა ჯგუფს და აკმაყოფილებს ინტერესთა ჯგუფის ძირითად მახასიათებლებს: მისი წევრები იწონებენ ურთიერთწევრობას, აქვთ მსგავსი ინტერესები, მოქმედებენ ერთი მიზნის მისაღწევად და ასე შემდეგ.

კომენტარები: