თეზაურუსიc

Concealment

დაფარვა, შენიღბვა. მკვლევრის მიერ კვლევითი პროექტის მონაწილეთაგან გარკვეული ინფორმაციის დამალვა, დაფარვა.

კომენტარები: