თეზაურუსიc

Concept

ცნება, კონცეპტი. ტერმინი, რომელიც გამოხატავს განზოგადების, გენერალიზაციის შედეგად ჩამოყალიბებულ აბსტრაქტულ იდეას.

კომენტარები: