თეზაურუსიc

Concerns of communication theory

ის, რასაც შეეხება კომუნიკაციის თეორია. ამ საკითხის არსის წარმოსაჩენად მკვლევრები (გერბნერი, მაკქუეილი, ეპი, ქერი) მიიჩნევენ, რომ პასუხი უნდა გაეცეს ხუთ არსებით შეკითხვას: 1. ვინ ვისთან ახორციელებს კომუნიკაციას? (წყაროები და მიმღებები); 2. რატომ ხორციელდება კომუნიკაცია (ფუნქციები, დანიშნულება და მიზნები); 3. როგორ ხორციელდება კომუნიკაცია? (არხები, ენა, კოდები); 4. რას შეეხება კომუნიკაცია? (შინაარსი/კონტენტი, რეფერენციები/მიმართებები, ინფორმაციის ტიპები); 5. რა არის კომუნიკაციის შედეგი? (იდეები, გაგება, ქმედებები).

კომენტარები: