თეზაურუსიc

Concretization

კონკრეტიზაცია. პროცესი, რომლის დროსაც მკითხველი თავად ახდენს ტექსტის „თეთრი ლაქებისა“ და „ჰაერის“ შევსებას და აღდგენას. კომუნიკაციათმცოდნესა და ენათმეცნიერს ვოლფგანგ აისერს ამგვარი მაგალითი მოჰყავს ამ ტერმინის არსის აღასწერად: „თუ ტექსტს გავუთანაბრებთ ცნებას „კაცი“, მაშინ კონკრეტიზაციის პროცესში მკითხველმა ისეთი ატრიბუტები უნდა „აღადგინოს“ და უზრუნველჰყოს, როგორებიც არის: კაცის კანის, თმის, თვალის ფერი, სიმაღლე, წონა და ასე შემდეგ“. (იხილეთ Determinacy და Indeterminacy).

კომენტარები: