თეზაურუსიc

Connotation

კონოტაცია. ტერმინი სემილოგიის ერთ–ერთ ფუძემდებელს, დანიელ ენათმეცნიერს ლუის ჰიელმსლევს ეკუთვნის, თუმაცა მისი ყველაზე პოპულარული განმარტება როლან ბარტისაა: კონოტაცია გამოხატავს ნიშნის, საკომუნიკაციო ერთეულის "მეორე თანრიგის მნიშვნელობას", რომელიც "კულტურიდან" მომდინარე ასოციაციებით იქმნება. მაგალითად, "მწვანეს"კონოტაციური მნიშვნელობებია: დოლარი, გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური მსოფლმხედველობა, ისლამი.

კომენტარები: