თეზაურუსიc

Constitutive definition

არსებითი განსაზღვრება. განსაზღვრების ტიპი, რომელშიც თითოეული სიტყვა ან ცნება არსებითია განსასაზღვრი/საზღვრული სიტყვისა თუ ცნებისთვის.

კომენტარები: