თეზაურუსიc

Construct

კონსტრუქტი. ცნებების კონბინაცია, რომელიც იქმნება კონკრეტული, სპეციფიკური ვითარების აღსაწერად (მაგალითად, სიტყვა "ჩართულობა" წარმოადგენს კონსტრუქტს, რომელიც სხვადასხვა ცნების კომბინაციით მიიღება, მაწარმოებელი ცნებების სიმრავლე კი თითოეული სპეციფიკური ვითარებისთვის, შესაძლოა, სხვადასხვაგვარი იყოს). 

კომენტარები: