თეზაურუსიc

Constructive Replication

ტექნიკურ ჟარგონზე: "კონსტრუქციული შეპასუხება". წინა კვლევიდან აღებული ჰიპოთეზის ანალიზი, რომელიც განზრახულად არიდებს თავს წინა კვლევისას გამოყენებული მეთოდების გამეორებას, ანუ ჰიპოთეზის გამოცდა ხდება სხვა მეთოდოლოგიით, თუმცა კვლევის შედეგი და დასკვნა, შესაძლოა, წინა კვლევის დასკვნის იდენტური იყოს.

კომენტარები: