თეზაურუსიc

Contagion Effect

ეპიდემიის ეფექტი. მედიის ძალაუფლება, განსაზღვრული თემა, საკითხი ან სიმბოლო აქციოს საყოველთაო ინტერესის საგნად.

კომენტარები: