თეზაურუსიc

Continuous Variable

განგრძობადი ცვლადი. ცვლადი, რომელიც თავისი მნიშვნელობით შეიძლება ქვენაწილებად დაიყოს .მაგალითად, სიმაღლე, წონა და ა.შ.

კომენტარები: