თეზაურუსიc

Control Group

საკონტროლო ჯგუფი. შედარებით მედიურ კვლევებში ეს არის ნეიტრალური ცდისპირებისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლის მიმართაც იზომება სატესტო ჯგუფის დამოკიდებულებები, ატიტუდები, პასუხები. ცდისპირები, რომლებსაც არ გაუვლიათ ექსპერიმენტში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ინსტრუქტაჟი და, ამდენად, წარმოადგენენ ექსპერიმენტში სხვა, წინასწარ მომზადებულ მონაწილეებთან შედარების ბაზისს.

კომენტარები: