თეზაურუსიc

Control Variable

საკონტროლო ცვლადი, ცვლადი, რომლის გავლენის გამორიცხვასა და ანულირებასაც მკვლევარი ესწრაფვის

კომენტარები: