თეზაურუსიc

Controlled Circulation Basis

გაზეთის ან ჟურნალის ტირაჟის უფასოდ დარიგების საფუძველი იმ ინდივიდუუმებისთვის, რომელთაც გაზეთის ან ჟურნალის გამომცემელი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, გარკვეული ღირებულებრივი ან კომერციული მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე.

კომენტარები: