ლექსიკონიc

convert into

გარდაქმნა, გადაქცევა

 

EU still has deliverables, as far as the outside world is concerned - free trade, visa-free travel, aid - but no ability to convert these into power, i.e. real change, soft or hard - ევროკავშირს ჯერ კიდევ აქვს მიღწევები – თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო გადაადგილებები, ჰუმანიტარული დახმარება - მაგრამ მას არა აქვს ამ მიღწევების ძალად გარდაქმნის, უფრო ზუსტად კი - რბილი თუ ხისტი მეთოდებით რეალური ცვლილებების მიღწევის საშუალება [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat's In A Pole?“]

კომენტარები: