თეზაურუსიc

Coordinated Expenditures

კოორდინირებული ხარჯები. ფული, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები ხარჯავენ კანდიდატის საარჩევნო კამპანიის ხარჯების დასაფარად შეერთებულ შტატებში ფედერალური არჩევნებისას. კოორდინირებული ხარჯების მოცულობა დადგენილია კანონით.

კომენტარები: