თეზაურუსიc

Copyright

საავტორო უფლება. ავტორების საკუთრებითი უფლებების აღიარება მათსავე გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებზე. საავტორო უფლებები წარმოადგენს ინტელექტუალური საკუთრებითი უფლებების შემადგენელ ნაწილს.

კომენტარები: