თეზაურუსიc

Couch Potato

ტელევიზორის ეკრანს მიჯაჭვული მაყურებელი. მხართეძოზე წამოწოლილი, პასიური, უმოქმედო ადამიანი

კომენტარები: