თეზაურუსიc

Counter-culture

კონტრკულტურა. სუბკულტურის ტიპი, რომელიც მკვეთრად ანტაგონისტურად უპირისპირდება თემის, საზოგადოების დომინანტურ კულტურულ დისკურსს. ტერმინი, ძირითადად, გამოიყენება საშუალო კლასის იმ ახალგაზრდული კულტურების ღირებულებების, მოსაზრებების, იდეების აღსაწერად, რომლებიც 1960-იანი წლებიდან მოითხოვდნენ ალტერნატიული სოციალური სტრუქტურებისა და ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

კომენტარები: