ლექსიკონიc

cover up

დამალვა, დაფარვა

 

Russia's steadfast refusal to let EUMM inside the contested territories could also be construed as an attempt to cover up the destruction seemingly inflicted on predominantly Georgian-populated areas after their inhabitants left in the wake of the conflict - რუსეთის კატეგორიული უარი, დაუშვას ევროკავშირის მისიია სადაო ტერიტორიებზე, შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც იმ დამანგრეველი ქმედებების დამალვის მცდელობა, რაც, როგორ ჩანს, ქართული მოსახლეობის უმრავლესობით დასახლებულ ტერიტორიებზე კონფლიქტის შედეგად მათი გამოდევნის შემდეგ განხორციელდა [The Economist, “Georgia may face more turmoil”]

კომენტარები: