თეზაურუსიc

Cropping

კადრირება. ფოტოს ჩამოჭრა, მასშტაბის შეცვლა

კომენტარები: