თეზაურუსიc

Cross Pressures

ჯვარედინი ზეწოლა. ტერმინი გამოიყენება წინასაარჩევნო სტრატეგიაში და აღნიშნავს მდგომარეობას, როცა ორი ღირებულება, ორმაგი იდენტობა ან გაორებული მიდგომა რომელიმე საკითხისადმი ამომრჩეველს უძნელებს არჩევანს ორ მიწინააღმდეგე კანდიდატს შორის.

კომენტარები: