თეზაურუსიc

Cross-Tabulation Analysis

ჯვარედინი ტაბულა. ემპირიულად დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებისა და სიხშირეების გაზომვა მოსალოდნელი მონაცემებისა და სიხშირეების საპირწონედ. იხილეთ Chi-square statistics

კომენტარები: