თეზაურუსიc

Cross-validation

ჯვარედინი ვალიდურობა. პროცედურა, რომლის დროსაც მკვლევრები ადარებენ გაზომვის ინსტრუმენტებს და გაზომვის შედეგებ ან ცდის პირების, რესპონდენტების პასუხებს მათი ვალიდურობის, ჭეშმარიტების, სიმყარისა და ვარგისიანობის შესამოწმებლად

კომენტარები: