ლექსიკონიc

cultural (social, political, linguistic, religious...) rights

კულტურული (სოციალური, პოლიტიკური, ლინგვისტური, რელიგიური...) უფლებები

 

Internal self-determination encompasses cultural, social, political, linguistic and religious rights for minority groups within a parent state - შიდა თვითგამორკვევა დედა-სახელმწიფოს ფარგლებში უმცირესობათა ჯგუფების კულტურულ, სოციალურ, პოლიტიკურ, ლინგვისტურ და რელიგიურ უფლებებს ნიშნავს [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: