თეზაურუსიc

Cultural Imperialism

კულტურული იმპერიალიზმი. ტერმინი აღნიშნავს გლობალური მედიაინდუსტრიის ექსპორტიორების (ძირითადად, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან) მიერ მედიური შინაარსის, ტექნოლოგიების, ღირებულებების, პროფესიული იდეოლოგიისა და საკუთრების ფორმების ექსპორტს მცირე და შედარებით ღარიბ ქვეყნებში, ამ ქვეყნების აუდიტორიაზე ამერიკული კულტურული და სხვა ღირებულებების თავს მოხვევის მიზნით.

კომენტარები: