თეზაურუსიc

Cume

საშუალო ერთობლივი რეიტინგი. იმ სხვადასხვა ინდივიდუუმების რაოდენობის შეფასება, რომლებიც უსმენენ ან უყურებენ განსაზღვრულ მაუწყებელს მინიმუმ 5 წუთის განმავლობაში სამაუწყებლო დროის მონაკვეთში

კომენტარები: