თეზაურუსიc

Cyberpolarization

კიბერპოლარიზაცია. ტერმინი აღნიშნავს რადიკალურად განსხვავებული ონლაინჯგუფების კომუნიკაციას.

კომენტარები: