თეზაურუსიc

Cybrarian

კიბერ-ბიბლიოთეკარი, მკვლევარი, მაძიებელი, რომელიც სპეციალიზებულია ინფორმაციის ინტერნეტულ წყაროებზე

კომენტარები: