თეზაურუსიd

Data Protection

მონაცემების დაცვა. ძირითადად, ამ ტერმინით აღნიშნავენ ელექტრონულად არსებული და დიგიტალიზებული (გაციფრულებული) მონაცემების დაცვას საკანონმდებლო ინიციტივებით: კანონებით, კანონქვემდებარე აქტებითა და სამთავრობო ბრძანებულებებით. ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობა აუცილებლად მიიჩნევს, ინდივიდუუმებს კანონით მიენიჭოთ ვეტოს დადების უფლება იმ ინფორმაციაზე, რომელმაც მათ ხელში გაიარა და რომელიც, მათი აზრით, არ წარმოადგენს გონივრული ინტერესის საგანს დანარჩენი საზოგადოებისთვის. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში სამთავრობო დონეზე გამოიცემა "მონაცემთა დაცვის აქტი".

კომენტარები: