თეზაურუსიd

Database

მონაცემთა ბაზა. ძირითადად, კომპიუტერიზებული საარქივო სისტემა

კომენტარები: