ლექსიკონიd

day dreams

ფანტაზიები, „სიზმარი ცხადში“

 

These are no marginal daydreams - ეს ყველაფერი მარგინალური ფანტაზიები სულაც არ არის [RFL/RL; Ahto LobjakasThe Kosovo Precedent“]

კომენტარები: