ლექსიკონიd

decision maker

ხელმძღვანელი, გადაწყვეტილების მიმღები, პასუხისმგებელი პირი

 

Leaders of a number of European nations, including Germany and France, and top decision makers from Russia and Iran, among others, had gathered in anticipation of perhaps the most fundamental global policy shift since the end of the Cold War - ევროპული ქვეყნების ლიდერები, მათ შორის გერმანიისა და საფრანგეთის, რუსეთისა და ირანის წამყვანი ხელმძღვანელი პირები და სხვები, აქ ცივი ომის დასრულების შემდეგ, შესაძლოა, ყველაზე ფუნდამენტური ცვლილებების მოლოდინში შეიკრიბნენ [RFL/RL; Ahto LobjakasMunich Through The (Non-American) Looking Glass“]

კომენტარები: