თეზაურუსიd

Deep Throat

ყრანტალა. "კრიკუნი", (სიტყვასიტყვით: "ღრმა ყელი"). ამ კნინობითი ფრაზეოლოგიზმით ჟურნალისტები მოიხსენიებენ ანონიმურ წყაროს. ჟურნალისტიკის ისტორიაში ცნობილია, რომ სწორედ ამგვრად უწოდა თავის თავს ანონიმურმა ინფორმატორმა, რომელმაც "ვაშინგტონ პოსტის" რედაქციაში დარეკა და რეპორტიორებს ბერნსტაინსა და ვუდუორდს უოტერგეტის საქმის შესახებ შეატყობინა.

კომენტარები: