თეზაურუსიd

Denotation

დენოტაცია. მნიშვნელობის პირველი თანრიგი, ნიშნის პირდაპირი მნიშვნელობა.

კომენტარები: