თეზაურუსიd

Deontological

დეონტოლოგიური. წესებზე დაფუძნებული ეთიკური სისტემა.

კომენტარები: