ლექსიკონიd

depend on

(რაღაცაზე) დამოკიდებულება

 

More important, even if the brave demonstrators in Tunisia or Egypt or elsewhere do succeed in permanently overthrowing their dictators, their prospects for lasting freedom have nothing to do with rhetorical support from Washington, but depend rather on whether those countries have the broader political and economic infrastructure necessary to sustain democracy - რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, მამაცმა დემონსტრანტებმა ტუნისსა და ეგვიპტეში (ან კიდევ სადმე) თავიანთი დიქტატორების პერმანენტულ დამხობაში წარმატებასაც რომ მიაღწიონ, უფრო ხანგრძლივ თავისუფლებასთან დაკავშირებულ მათ პერსპექტივას არაფერი აქვს საერთო ვაშინგტონის სიტყვიერ მხარდაჭერასთან. ის უფრო იმაზეა დამოკიდებული, გააჩნიათ თუ არა ამ ქვეყნებს დემოკრატიის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი უფრო ფართო პოლიტიკური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა [TIME, Massimo CalabresiIs the Arab World Ready for Democracy?”]

კომენტარები: