თეზაურუსიd

Descriptive Statistics

აღწერითი სტატისტიკა. სტატისტიკური მეთოდი და ტექნიკა, რომლის მიზანია მონაცემების კლასიფიცირება მათი რაოდენობის შემცირების მიზნით ამ მონაცემების ინტერპრეტაციის გასაადვილებლად

კომენტარები: