თეზაურუსიd

Determinacy

განსაზღვრულობა, დეტერმინირებულობა. ენათმეცნიერ ვოლფგანგ აისერის განსაზღვრების თანახმად, იგი წარმოადგენს ტექსტის იმ არსებულ, წარმოჩენილ ასპექტებს, რომელიც მკითხველისგან კონკრეტიზაციის პროცესში (იხილეთ concretization) არ მოითხოვს „აღდგენას“.

კომენტარები: