თეზაურუსიd

DHTML

Dynamic Hypertext Mark-up Language. ტერმინი განეკუთვნება ინტერნეტის ლექსიკას. დინამიური ჰიპერტექსტური ენა.

კომენტარები: