თეზაურუსიd

Diachrony

დიაქრონია. ევოლუცია, განვითარება დროში

კომენტარები: