თეზაურუსიd

Dialect

დიალექტი. გეოგრაფიულ არეალში დამკვიდრებული ენის ნაირსახეობა. ხასიათდება სპეციფიკური ლექსიკით, გამოთქმითა და გრამატიკით. დიალექტი ჟარგონისგან, სლენგისა და კოლოკვიალიზმისგან განსხვავებით, წარმოადგენს გეოგრაფიულ (რეგიონულ) ენობრივ ფენომენს და არა სოციოკულტურულს.

კომენტარები: