ლექსიკონიd

differ (from)

განსხვავება, არდამთხვევა; დაშორება, დაცილება;

 

It’s essential to recognize that sometimes allies will have legitimate interests that differ from those of the U.S. - მნიშვნელოვანია იმის აღიარება, რომ ზოგჯერ მოკავშირეებს შეიძლება ისეთი ლეგიტიმური ინტერესები ჰქონდეთ, რომლებიც აშშ-ს ინტერესებისგან განსხვავდებიან [The Faster Times, Linkoln MitchellWoody Allen and America’s Declining Power to Persuade“]

კომენტარები: